Các khóa học về Quản trị hệ thống mạng máy tính

Khóa học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thiết lập và quản trị các dịch vụ mạng như: Dịch vụ tên miền, dịch vụ truyền tệp tin, dịch vụ email...

Kết quả hình ảnh cho quản trị mạng

        Cùng với nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp, vấn đề an ninh – bảo mật – mạng ngày càng được các doanh nghiệp ý thức chú trọng. Không kể những đơn vị cần bộ máy các quản trị mạng lớn như trong các ngành: hàng không, ngân hàng, thương mại điện tử… thì các doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng cần tới ít nhất một chuyên viên quản trị hệ thống mạng cho toàn doanh nghiệp.


Khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux, cách thức cài đặt hệ điều hành, quản lý tập tin, cài đặt phần mềm ứng dụng, sử dụng các chương trình tiện ích, quản lý người dùng và nhóm người dùng, quản lý tài nguyên đĩa cứng và cấu hình mạng trên hệ điều hành Linux.

Kết quả hình ảnh cho quản trị linux


Khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux, cách thức cài đặt hệ điều hành, quản lý tập tin, cài đặt phần mềm ứng dụng, sử dụng các chương trình tiện ích, quản lý người dùng và nhóm người dùng, quản lý tài nguyên đĩa cứng và cấu hình mạng trên hệ điều hành Linux.

Kết quả hình ảnh cho quản trị linux